20. 5. 2018

Skauting

O skautingu

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je především výchova dětí a mládeže v duchu třech základních principů skautingu, které jedince připravují na plnohodnotný a tvůrčí život ku prospěchu sobě i druhým. Tyto principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu, které jsou hlavním měřítkem skautské výchovy a sdělením poslání, které naše hnutí předává nejen dětem a mládeži.

Junák – český skaut, z. s.

Logo Junáka - českého skauta
Logo Junáka

Junák sdružuje více než 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v Česku. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM, WAGGGS a ISGF.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech

 • povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální;
 • povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
 • povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

Skautský slib

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”

Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Dívky a ženy používají znění v ženském rodě.

Skautská výchovná metoda

Znak Junáka
Znak Junáka

Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených již zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky. Je založena na sedmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém:

 • slib a zákon
 • učení se zkušeností
 • družina
 • symbolický rámec
 • příroda
 • program osobního růstu
 • dospělí průvodci
 • zapojení do společnosti

Stanovy Junáka ke stažení

Vodní skauting

Znak vodních skautů
Znak vodních skautů

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem, který doplňuje ostatní skautské činnosti. Vodní skauti v Junáku jsou sdruženi v síti vodních skautů a její vedení se nazývá Hlavní kapitanát vodních skautů.

Znak vodních skautů je neodmyslitelně spjat s prvky vodáctví. Dříve byl tvořen spojením kotvy a lilie doplněné stužkou s heslem „Buď připraven“. Dnešní podoba znaku se obešla bez stužky, ale je doplněna lanem, které obepíná trojlístek skautek. Vlajky vodních skautů nejsou jen rozlišovacím prvkem ale i charismatickou součástí aktivit vodních skautů. Jejich vzhled i použití se řídí po generace stálými tradicemi, jejichž znalost pozorovateli může přinést řadu informací o místním dění. Kroj vodních skautů se na rozdíl od pěších skládá z tmavě modré košile a k této barvě jsou laděny i ostatní krojové doplňky. Specifika vodních skautů se odrážejí také v používaném skautském názvosloví: středisko se nazývá přístav a vede jej kapitán přístavu spolu s přístavným; oddíl vede kapitán, jeho zástupcem je palubní a pomáhá jim lodivod; družina se nazývá posádka a vede jí kormidelník s člunařem.