S odvahou, pravdou a láskou:

Skautská výzva ke 30 letům svobody

Vždy, když byla ve 20. století v Československu potlačena svoboda, byl obratem zakázán skauting. Ne proto, že skautky a skauti umí vázat uzly, poskytnout srdeční masáž nebo najdou na noční obloze Severku. Skauting byl nacisty a komunisty zakázán proto, že jeho podstatou je hodnotová výchova mladých lidí. Výchova k pravdě, k pomoci slabším, výchova k životu s rovnou páteří.

Podstatou nesvobody je omezení možnosti postavit se za hodnoty, kterým věříme, a žít v jejich duchu. Nesvobodný komunistický režim takové pokusy soustavně omezoval a trestal. Když s listopadem 1989 přišla příležitost obnovit svobodný skauting, tisíce dřívějších, a desetitisíce nových, skautek a skautů neváhaly ani okamžik. O 30 let později skauting opět stojí na energii nesčetných dobrovolníků ve vedení oddílů, dlouhodobě roste a sílí a vede holky a kluky k životu v pravdě. Pomáhá tak formovat aktivní občany a naplňuje svůj úkol vůči společnosti – dělat svět lepším. My, skautky a skauti, děkujeme všem, kteří přispěli k návratu svobody. Díky, že můžem!

30 let od Listopadu ‘89 ale není jen příležitostí ke vzpomínce. Naopak. Svobodná a spravedlivá společnost je úkol pro všechny a úkol setrvalý. Dědictví Sametové revoluce pro nás má být především inspirací k vlastnímu úsilí. Jak na to?

  • Nebojme se zapojit do veřejného dění, v jakékoli roli. Nebojme se postavit za to, čemu věříme, a udržujme si víru, že problémy můžeme řešit a svět měnit k lepšímu. Každý za sebe i společně. Dělejme, co je v našich silách. #odvaha
  • Hledejme pravdu v každodenním životě. Rozšiřujme své obzory a učme se kritickému myšlení. Respektujme odlišný názor a zkušenost, ale důsledně rozlišujme pravdu a lež. Hledejme opravdové vztahy a rozvíjejme je. #pravda
  • Odmítejme nenávist a cynismus jako destruktivní síly, postavme se útokům na druhé, ať se objeví v on-line nebo reálném světě. Vsaďme na dialog. Hledejme příležitosti, jak pomáhat a přinášet radost druhým. Pečujme o lidi i prostředí kolem nás. #láska

Svoboda není zdaleka jen možnost svobodně konat. Druhou stranou rovnice je ochota a odhodlání přijmout zodpovědnost za své činy a spoluzodpovědnost za svět kolem nás, blízko i daleko. Ve světle ideálů, s nimiž se nám před 30 lety vrátila svoboda, je třeba, abychom na sebe všichni byli přísnější a měli od sebe větší očekávání. Každý jednotlivec, ale i společnost jako celek.

Pojďme převzít každá a každý svoji roli v úsilí o lepší svět. Je to třeba!

#skaut #30letsvobody

Tento záznam byl publikován v Informace . Uložit odkaz do záložek.