Obnovujeme kontaktní činnost

Podmínky pro obnovování kontaktní činnosti od 4. května

Ke 4. květnu končí měsíce trvající celostátní vládní zákaz běžné skautské (a obdobné) činnosti. Tento zákaz bude prozatím nadále trvat v některých krajích, včetně Karlovarského. V článku přinášíme shrnutí a výklad platných vládních opatření a doporučení Výkonné rady pro skautskou činnost.

Za jakých podmínek může od 4. května probíhat kontaktní skautská činnost

 • Ke 4. květnu se znovuobnovení kontaktní skautské činnosti vztahuje výlučně na 7 krajů s nejnižším výskytem nákazy. Těmi jsou kraje Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský kraj a hlavní město Praha.
 • K 10. květnu se k výše uvedeným sedmi krajům přidávají další 4 kraje. Těmi jsou kraje Jihomoravský, Ústecký, Moravskoslezský a Olomoucký.
 • Vláda zatím nerozhodla, kdy bude povoleno umožnění skautské kontaktní činnosti ve 3 krajích s nejvyšším výskytem nákazy, tedy kraji Jihočeském, Vysočina a Zlínském.

Podmínky a omezení

 1. Venku se může setkat skupina až 20 osob (přestože uvnitř je možná činnost pro 3 členy + 1 vedoucího, doporučujeme se aktivitě uvnitř zcela vyhnout).
 2. Při venkovní činnosti je nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity, a to nejméně 15 m2 na osobu.
 3. Respirátory ve vnitřních prostorách staveb a alespoň chirurgické roušky (dětem do 15 let stačí všude) v zástavbě jsou v souladu s obecně platnými vládními opatřeními povinné vždy a pro všechny přítomné (opatření se pravděpodobně změní k 10. květnu). Dále jsou povinné alespoň chirurgické roušky i v přírodě, dojde-li k setkání dvou a více lidí na vzdálenost menší než 2 metry.
 4. Každá přítomná osoba musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. O testech a alternativách níže. Každá přítomná osoba musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.
 5. Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Střediska nemusí uchovávat doklady o absolvování testů, ty slouží pouze vedoucímu akce pro umožnění účasti daného účastníka.
 6. V rámci skupiny je vhodné udržovat rozestupy, pokud je to možné. Rozestupy nejsou povinné.
 7. Setkávání za těchto podmínek se vztahuje pouze na sportovní a volnočasovou činnost osob do 18 let věku. Osoby nad 18 let se mohou účastnit pouze v pozici vedoucích. Prezenční setkávání oddílových rad, týmů vzdělávacích akcí apod. je nadále vládním nařízením zakázané, resp. omezené na nejvýše 2 osoby. Toto nadále platné omezení se vztahuje i na běžnou roverskou činnost osob starších 18 let.

Každý potřebuje test (nebo alternativu)

Každá osoba účastnící se každého setkání musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (možný vzor čestného prohlášení)
 4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
 5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
 6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

Povinnost prokázání bezinfekčnosti testem, očkováním nebo prodělanou nákazou se z nařízení vlády vztahuje vždy na všechny účastníky. I na děti, které v daném týdnu nemají test ze školy. I na školkové děti, které do školky test nepotřebují. I na děti, které mají ve škole antigenní test jednou týdně a už od jeho provedení uplynulo více než 72 hodin. I na středoškoláky, kteří mají zatím výuku jen dálkově. I na dospělé, kteří test nepotřebují do práce. Prostě na všechny.

Poznámka k testům z lékárny. Jejich použití podle bodu 4 je možné. Může se jednat o test koupený rodinou a přinesený k provedení na zahájení schůzky. Testy si může nakoupit i středisko, ale tuto možnost nedoporučujeme a pokládáme za logisticky snazší ponechat zodpovědnost na straně rodičů. Naopak není možné udělat test z lékárny doma a přinést o jeho provedení čestné prohlášení. Test z lékárny musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích daného setkání.

Shrnutí

V souladu s aktuálními vládními opatřeními lze za podmínek uvedených výše pořádat z běžné skautské činnosti například schůzky, jednodenní výpravy nebo brigády s převažující účastí dětí, a to pouze venku. Prozatím nadále nelze pořádat běžné vícedenní akce a nelze pořádat akce skautského vzdělávání s výjimkou zdravotnických kurzů. Setkání rady jednotky (tedy „zasedání orgánu právnické osoby“) lze uspořádat podle bodu I/18 platného vládního opatření.