Obnovujeme kontaktní činnost

Aktuální podmínky pro kontaktní činnost

Hlavní změny od 31. května

 • U volnočasových aktivit pro děti a mládež se povinnost ochrany dýchacích cest vrací na úroveň, kde byla před opatřením z předcházejícího týdne. Od 31. 5. je tedy nutná uvnitř vždy a venku pouze při rozestupech menších než 2 metry (pokud se nejedná o pohybovou aktivitu, tam není ochrana dýchacích cest povinná ani při menších rozestupech)
 • Za přísných hygienických podmínek jsou nově umožněné výpravy, vzhledem k tomu, že k 31. květnu končí zákaz škol v přírodě

Volnočasová činnost skupiny více než 10 osob

 1. Může se setkávat až 50 osob uvnitř nebo až 100 osob venku.
 2. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. O testech a alternativách níže. Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.
 3. Platí ochrana dýchacích cest jako pro běžnou veřejnost, tedy povinnost ochrany uvnitř vždy a venku jen v případě, že jsou si navzájem blíže než 2 metry. V průběhu pohybové aktivity není povinná ochrana dýchacích cest ani při vzdálenosti menší než 2 metry.
 4. Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních osob (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Střediska nemusí uchovávat doklady o absolvování testů, ty slouží pouze vedoucímu akce pro umožnění účasti daného účastníka. Povinnost této evidence odpadá, pakliže se jedná o setkání pouze dospělých. (Výkonná rada ji doporučuje i v těchto případech.)

Poznámka k akcím výlučně pro dospělé: Vládní opatření uvedená v této kapitole výše platí pro volnočasovou činnost dětí a mládeže, do níž spadá naprostá většina našich aktivit. Některé aktivity pouze s dospělými ale nejsou volnočasovou činností dětí a mládeže a pro ty pak platí samostatná pravidla pro spolkovou činnost. Ta jsou totožná s pravidly pro volnočasovou činnost mládeže s dvěma citelnými výjimkami: Možná velikost skupiny se mění z 50/100 na 75/150, ale ochrana dýchacích cest je povinná i venku bez výjimky. Výkonná rada doporučuje řídit se pravidly pro volnočasovou činnost, kde je to z povahy věci možné a přiměřeně dodržovat pravidla pro spolkovou činnost u nutných akcí pro pouze dospělé. Typicky: Kdyby jelo 15 výlučně dospělých připravovat tábor, pak se na ně vztahuje omezení pro spolkovou činnost a i pokud by každý kopali jednu latrínu 20 metrů od další osoby, teoreticky by měli mít roušku. Doporučujeme v takovém případě vyhodnotit smysluplnost dodržení nařízení v takto specifických případech. Zároveň, do 10 osob platí minimální omezení (viz výše) a, i s odhlédnutím od koronaviru, brigády čistě dospělých snímají z mladších členek a členů spoluzodpovědnost za tábor a měly by být výjimečné i z výchovného hlediska. Brigády zahrnující mladší členy jsou běžnou skautskou výchovnou aktivitou a jako takové se řídí pravidly pro volnočasovou činnost dětí a mládeže.

Akce s přespáváním (nově)

24. května byly umožněny ubytovací služby a od 31. května je zrušen zákaz škol v přírodě. Z tohoto kontextu vyplývá možnost akcí i pro naše potřeby. Podmínky pro velikost skupiny i testování jsou totožné s jinými akcemi. Přes noc je třeba sejmout ochranu dýchacích cest. Pro nocování nadále doporučujeme nocování po jednom vždy, kdy je to možné (pod širákem, pod vlastní plachtou, ve stanu či v místnosti). Kde to možné není je na vedoucích hledat dobrou míru bezpečného nocování.

K bezpečnosti přispívají co nejmenší skupiny (tedy například stany po dvou), v případě budov pak rozestupy mezi nocujícími (i za cenu přemisťování nábytku, dodatečných matrací či karimatek na zemi) a pečlivé a neustálé větrání (to je skutečně zásadní!). Vládní nařízení nedávají jasné parametry takového nocování (mj. ani pro školy v přírodě), je na zodpovědné úvaze vedoucích najít co nejlepší řešení nebo se rozhodnout akci s přenocováním nepořádat.

Ještě pořád nejsme v situaci bez rizika a laxnost při zohlednění epidemických rizik při předtáborové výpravě může v případě výskytu nákazy a jejího přenosu snadno vést ke zrušení samotného tábora. Buďme opatrní.

Povolené testy (a alternativy)

Každá osoba účastnící se setkání více než 10 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (možný vzor čestného prohlášení) – toto se obdobně vztahuje i na ve škole či školském zařízení prováděné PCR testy, jen se 72 hodin mění na 7 dnů
 4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
 5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
 6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Test z lékárny (podle bodu 4), resp. test, který je „určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,“ musí proběhnout před zraky vedoucích daného setkání.

Další informace

Podmínky pro činnost se budou bezpochyby dále vyvíjet, aktuální informace jsou uvedeny vždy na www.skaut.cz/koronavirus.

Změny podmínek v jednotlivých obdobích

Tyto změny jsou zapracované do zde bezprostředně navazujících podmínek a omezení.

Hlavní změny platné od 24. května

 • Skupiny do 10 osob se mohou scházet bez testů. Vztahuje se na děti i dospělé. To umožňuje pořádání družinových schůzek i jednodenních výprav bez komplikací se zajišťováním testů.
 • Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje podmínky pro ochranu dýchacích cest u volnočasových a spolkových aktivit při účasti více jak 10 osob. Je popsáno níže, ale je to s ním složitější (viz Kontext na úvod a Komentář)

Hlavní změny platné od 17. května

 • ruší se omezení spolkové činnosti na 2 osoby (z něhož byla volnočasová práce do 18 let poslední 2 týdny výjimkou) a může se setkávat až 10 osob uvnitř a až 50 osob venku (vše s testy). To umožní z doposud zakázaného mj. roverské schůzky (18+), setkávání oddílových rad, týmů vzdělávacích akcí apod., stejně jako velmi omezené pořádání vzdělávacích akcí

Změny platné od 10. května

 • volnočasová činnost je otevřená ve VŠECH krajích
 • velikost venkovní skupiny se zvětšuje z 20 na 30 osob
 • u dětí do 6 let už není třeba testy
 • roušky jsou pod širým nebem povinné pouze při kontaktu na méně než 2 metry

Podmínky pro obnovování kontaktní činnosti od 4. května

Ke 4. květnu končí měsíce trvající celostátní vládní zákaz běžné skautské (a obdobné) činnosti. Tento zákaz bude prozatím nadále trvat v některých krajích (Karlovarského se zákaz netýká). V článku přinášíme shrnutí a výklad platných vládních opatření a doporučení Výkonné rady pro skautskou činnost.